Membrii Asociaţiei de Cooperare Strategică, Diplomatică, Economică, Culturală şi Educaţională cu Rusia şi Spaţiul Slav doresc sa se asocieze în scopul

1) promovării limbii ruse şi a limbilor slave; promovării prezenţei culturale ruse şi promovării spaţiului slav;

2) promovării relaţiilor diplomatice, economice, culturale, educaţionale cu spaţiul rus – cu Federaţia Rusă şi cu ţările de expresie slavă;

3) cunoaşterii de către  publicul român a istoriei şi culturii popoarelor Federaţiei Ruse, a politicii sale  interne şi externe, a potenţialului  ştiinţific şi economic;

4) cunoaşterii de către  publicul român a istoriei şi culturii popoarelor slave, a evoluţiei lor politice interne şi externe, a potenţialului lor ştiinţific şi economic;

5) interacţiunii cu asociaţiile ruse şi de expresie slavă care activează în România, promovarea activităţilor cu  participarea acestora, precum şi stabilirea şi dezvoltarea  de contacte şi relaţii culturale şi de afaceri între aceste organizaţii;

6) interacţiunii cu asociaţiile ruse şi de expresie slavă care activează la nivel mondial, promovarea activităţilor cu  participarea acestora, precum şi stabilirea şi dezvoltarea  de contacte şi relaţii culturale şi de afaceri între aceste organizaţii;

7) fondării şi funcţionării Muzeului Prieteniei Româno-Ruse;

8) promovării şi reprezentării intereselor creatorilor de literatură şi artă, în domeniile: traduceri, promovarea moştenirii culturale, arhitectură, arte plastice, patrimoniul cultural naţional, dans, teatru, muzică, literatură, management cultural şi educaţional, formare profesională; în toate domeniile menţionate se va pune accentul pe componenta rusă şi slavă şi pe interculturalitate;

9) promovării valorilor culturale româneşti în context rus şi slav;

10) fondării Editurii "Noua Carte Rusă" ("Cartea Rusă - serie nouă"), cu dublu ţel - traducerea în limba română a literaturii ruse (şi a altor autori slavi) - reeditări, literatura clasică, literatura contemporană, literatura pedagogică, cea ştiinţifică - si traducerea operelor fundamentale ale literaturii si ştiinţei româneşti, pentru o mai bună cunoaştere reciprocă româno-rusă şi slavică;

11) fondării Institutului de Slavistică (al Prieteniei Româno-Ruse) cu scopul organizării de cursuri de limbă rusă (si alte limbi slave), simpozioane, festivaluri, întâlniri cu scriitorii, cu alte personalităţi culturale si ştiinţifice;

12) fondării Institutului de Cooperare Economică cu Rusia si Spaţiul Slav;

13) promovării educaţiei active şi participative de-a lungul întregii vieţi; promovarea cursurilor de formare şi reconversie profesională cu specific rus şi slav;

14) reprezentării şi sprijiniri industriei şi a serviciilor multimedia ca mijloc de promovare a bunei colaborări cu Rusia şi spaţiul slav;

15) facilitării şi organizării schimburilor economice, culturale şi educaţionale cu Federaţia Rusă şi cu celelalte ţări din spaţiul slav;

16) asigurării prezenţei pregnante a spiritualităţii şi colaborării ruso-române şi slavice pe Internet

17) promovării iniţiativelor ecologice;

18) organizării cadrului de promovare a ideilor privind rolul şi locul domeniului acoperit de tehnologia informaţiei si comunicaţii (TIC), contribuţiei la realizarea societăţii culturale informaţionale;

19) susţinerii cooperării transfrontaliere, în special în zonele de vecinătate cu spaţiul slav;

20) promovării voluntariatului în rândul tineretului prin acţiuni specifice, centrate pe cunoaşterea limbii ruse şi a  limbilor slave;

21) diseminării informaţiei juridice, economice, sociale şi politice pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu Federaţia Rusă şi spaţiul slav;

22) promovării cetăţeniei active în context euro-asiatic;

23) promovării asistenţei sociale;

24) promovării educaţiei antreprenoriale, a spiritului de iniţiativă şi a întrajutorării.

25) promovării acţiunilor de cooperare economică cu Federaţia Rusă şi spaţiul slav şi realizării unor activităţi economice proprii, în vederea finanţării activităţilor Asociaţiei;

26) promovării acţiunilor de cinstire a memoriei eroilor din al II-lea Război Mondial.

 

(extras din STATUTUL Asociaţiei de Cooperare Strategică, Diplomatică, Economică, Culturală şi Educaţională cu Rusia şi Spaţiul Slav)УСТАВ

Ассоциации стратегического, дипломатического, экономического, культурного и образовательного сотрудничества

с Россией и странами Славянского мира

 Целями объединения членов Ассоциации стратегического, дипломатического, экономического, культурного и образовательного сотрудничества с Россией и странами Славянского мира являются:

1) пропаганда русского языка и других славянских языков; пропаганда российской культуры и славянского присутствия в регионе;

2) пропаганда дипломатических, экономических, культурно-образовательных  отношений с Россией и странами Славянского мира;

3) содействие в изучении румынской общественностью истории и культуры народов Российской Федерации, ее внутренней и внешней политики, научного и экономического потенциала;

4) содействие в изучении румынской общественностью истории и культуры славянских народов, их внутренней и внешней политики, научного и экономического потенциала;

5) взаимодействие с российскими и славянскими организациями, которые осуществляют свою деятельность в Румынии, поддержка  мероприятий с их участием, а также установление и развитие культурных и деловых связей между данными организациями;

6) взаимодействие с российскими и славянскими организациями, которые осуществляют свою деятельность на международном уровне, поддержка  мероприятий с их участием, а также установление и развитие культурных и деловых связей между данными организациями;

7) создание и осуществление деятельности Музея румыно-российской дружбы;

8) пропаганда и представление интересов литераторов и творческих работников в следующих сферах деятельности: переводы, сохранение культурного наследия, архитектура, изобразительное искусство, хореография, театр, музыка, литература, менеджмент в сфере культуры и образования, профессиональная подготовка. Во всех указанных сферах деятельности акцент будет ставиться на русскую и славянскую составляющую, а также на  взаимодействие культур;

9) пропаганда румынских культурных ценностей в рамках российского и славянского пространства;

10) создание издательства "Новая русская книга" ("Русская книга – новая серия") с двойной целью:

-    перевод на румынский язык произведений русской литературы (и других славянских литераторов) и переиздание произведений классической, современной, педагогической и научной литературы;

-    перевод основных румынских литературных произведений и научных трудов на русский язык и другие славянские языки ввиду более глубокого взаимного познания;

11) создание Славянского института (румыно-российской дружбы) с целью организации курсов по изучению русского языка (и других славянских языков), проведения симпозиумов, фестивалей, встреч с писателями и другими видными деятелями культуры и науки;

12) создание Института экономического сотрудничества с Россией и странами Славянского мира;

13) пропаганда активного и действенного воспитания на протяжении всей жизни; поддержка деятельности курсов профессиональной подготовки и переподготовки, которые имеют российскую и славянскую специфику;

14) представление интересов и поддержка медийной сферы деятельности и услуг, как средства пропаганды благоприятного сотрудничества с Россией и странами Славянского мира;

15) содействие в проведении и организация экономических и культурно-образовательных обменов с Российской Федерацией и другими странами Славянского мира;

16) обеспечение отражения в Интернете российско-румынских и славянских духовных ценностей и сотрудничества;

17) поддержка экологических инициатив;

18) организация базы для продвижения идей относительно роли и места сферы покрытия информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), участие в создании культурно-информационного общества;

19) содействие трансграничному сотрудничеству, в особенности в регионах, граничащих со славянским пространством;

20) пропаганда волонтерской деятельности в молодежной среде посредством проведения специальных мероприятий, целью которых является изучение русского языка и других славянских языков;

21) распространение информации юридического, экономического, социального и политического характера в целях укрепления связей с Российской Федерацией и странами Славянского мира;

22) пропаганда активного гражданства в евразийском контексте;

23) пропаганда социальной поддержки;

24) пропаганда воспитания предпринимательского духа, инициативности и взаимопомощи;

25) пропаганда мероприятий экономического сотрудничества с Российской Федерацией и странами Славянского мира, и осуществление собственной экономической деятельности в целях финансирования деятельности Ассоциации;

26) пропаганда мероприятий, проводимых в честь памяти советских Героя Великой Отечественной войны.

 

The members of the Association of Strategic, Diplomatic, Economic, Cultural and Educational Cooperation with Russia and Slavic Space (Asociaţia de Cooperare Strategică, Diplomatică, Economică, Culturală şi Educaţională cu Rusia şi Spaţiul Slav) want to associate in order to achieve the following goals:

1) to promote the Russian language and the Slavic languages; to promote the Russian and Slavic cultural presence and to promote the Slavic space;

2) to promote the diplomatic, economic, cultural, educational relations with the Russian space – with the Russian Federation and with the country of Slavic expression;

3) to act for the better knowledge by Romanian public of the history and of the peoples of Russian Federation, of its internal and external politics, of its scientific and economic potential;

4) to act for the better knowledge by Romanian public of the history and of the Slavic peoples, of its internal and external politics, of its scientific and economic potential;

5) to interact with Russian and Slavic expression associations which activate in Romania to promote the activities with their participation and to establish and to develop contacts for cultural and business relations between these organizations;

6) to interact with Russian and Slavic expression associations which activate all over the world, to promote the activities with their participation and to establish and to develop contacts for cultural and business relations between these organizations;

7) to found and sustain the activity of the Romanian-Russian Friendship Museum;

8) to promote and to represent the interests of literature and art creators in the field of the translations, of the promotion of cultural treasure, the fields of architecture, of the plastic arts, national patrimony, dance, theater, music, literature, cultural and educational management, professional training; in all above-mentioned fields, the Russian-Slavic and intercultural components will be focused;

9) to promote the Romanian cultural values in Russian and Slavic context;

10) to found the “Noua Carte Rusă” (“New Russian Book”) / “Cartea Rusă – Serie Nouă” / (“Russian Book – New Series”) publishing house, with double goal: translating into Romanian of the Russian (and Slavic authors) literature – to republish, to publish classic literature, contemporary literature, pedagogic literature, scientific literature; and to translate the fundamental books of Romanian literature and science into Russian or Slavic language, for a better reciprocal knowledge Romanian-Russian and Slavic;

11) to  found the Institute of Slavic Studies (of the Romanian-Russian Friendship) for organizing courses of Russian language (and of other Slavic languages), symposiums, festivals, meetings with the writers, meetings with other cultural and scientific personalities;

12) to found the Institute of Economic Cooperation with Russia and Slavic Space;

13) to promote active and participative education for all lifelong; to promote the training courses and the professional reconversion courses with Russian and Slavic specific;

14) to represent and to sustain the multimedia industry and services as way to promote the good collaboration with Russia and the Slavic space;

15) to facilitate and to organize the economic, cultural and educational exchanges with the Russian Federation and with the other Slavic countries;

16) to ensure the massive presence of the spirituality and of the collaboration between Russia and Romania and the other Slavic countries on Internet;

17) to promote the ecological initiatives;

18) to organize the frame of the promotion of the ideas concerning the place and the role of the ICT field; to contribute to the creation of informational cultural society;

19) to sustain the cross-border cooperation, especially in the regions of vicinity with the Slavic space;

20) to promote the voluntary among the youngsters through specific actions focused on learning Russian and Slavic languages;

21) to disseminate the juridical, economical, social and political information for the improvement of the relations with the Russian Federation and with the Slavic space;

22) to promote the active citizenship in an Euro-Asian context;

23) to promote the social assistance;

24) to promote the entrepreneurship education, the initiative spirit and the mutual aid;

25) to promote the actions of economic cooperation with the Russian Federation and with the Slavic Space and to realize specific economic activities in order to sponsor the activities of the Association;

26) to promote the activities of honoring the memory of heroes from the WW2;

 

(Extras from the STATUTE

of the Association of Strategic, Diplomatic, Economic, Cultural and Educational Cooperation with Russia and Slavic Space

(Asociaţia de Cooperare Strategică, Diplomatică, Economică, Culturală şi Educaţională cu Rusia şi Spaţiul Slav)